Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od porevzatia tovaru zakúpeným na eshope www.automotolaky.sk bez uvedenia dôvodu . Počas tejto lehoty má možnosť kupujúci odstúpiť od zmluvy a informovať o tejto skutočnosti predávajúceho. 

Pri doručení prepravcom je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca, alebo tovar od dopravcu neprevziať a upozorniť ho na poškodenie. O tejto skutočnosti bude kupujúci informovať i predávajúceho. 

V prípade, ak si kupujúci zvolí osobné prevzatie tovaru na predajni predávajúceho, pri ktorom zrealizuje platbu v hotovosti alebo kartou, bude sa uvedené považovať len za rezerváciu tovaru na dobu 14 dní v predajni predávajúceho. Kupujúci je povinný pri osobnom odbere vybraný tovar riadne prezrieť, vyskúšať a skontrolovať, V prípade, že je tovar poškodený, ma zákazník povinnosť nahlásiť tento fakt predávajúcemu personálu.

Odstúpenie od zmluvy a spôsob vrátenia tovaru

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúci vyplní písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa nachádza na predajni alebo si ho môžete stiahnuť.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z.

Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak je predávajúcemu vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, predávajúci je oprávnený vrátiť kupujúci kúpnu cenu tovaru zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru. V prípade preukázateľneho poškodenia alebo používania nie je predávajúci povinný vrátiť nákupnú sumu kupujúcemu. 

Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy a spôsob vrátenia tovaru

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný za objednávku vrátiť podľa právnych predpisov .Platby predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru späť na adresu sídla predávajúceho Podvysoká 386, 023 57, Podvysoká.

Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom na kupujúcim zvolený účet, alebo inak po dohode s predávajúceho s kupujúcim. Tovar musí byť vrátený späť v nepoužitom a v znovu predajnom stave bez viditeľného poškodenia alebo používania. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie ceny hodnoty tovaru použitím zakúpeného  tovaru. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.

Tovar môže vrátiť kupujúci predávajúcemu osobne na predajni alebo pomocou dopravcu. Priame náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci spotrebiteľ.

V prípade vrátenia poškodeného tovaru používaného nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky. Tieto nároky je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád).

Reklamačné podmienky

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  a zákonom č. 250/2007Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Právo kupujúceho na reklamáciu vadného tovaru

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar je bez chýb a má požadovanú kvalitu.

Ak sa predávaná vec pri prevzatí kupujúcim nezhoduje s kúpnou zmluvou, alebo ak sa u zakúpeného tovaru vyskytne vada, môže kupujúci počas záručnej doby uplatniť u predávajúceho svoje právo zo zodpovednosti za vady tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia alebo nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania resp. v dôsledku akéhokoľvek iného nesprávneho zásahu resp. poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Takáto závada nemôže byť uplatňovaná ako právo zo zodpovednosti za vady predanej veci (ďalej len „reklamácia“). 

Ak kupujúci uplatní reklmáciu tovaru, je vedúci predajne alebo ním poverený pracovník povinný o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dni. Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady.

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia žiadne ďalšie okolnosti. V prípade, že reklamovaný tovar je oblečenie,alebo obuv (prípadne iný tovar ktorý podlieha hygienyckej úprave) je kupujúci povinný predložiť tovar hygienicky čistý. V opačnom prípade môže byť reklamácia tovaru pracovníkom odmietnutá. V predajni musí byť po celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník, ktorý je poverený k vybavovaniu reklamácií. V prípade zaslania reklamácie na reklamačné oddelenie je zodpovedný pracovník povinný o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dni, odo dňa doručenia reklamácie. O rozhodnutí ohľadom oprávnenosti reklamácie bude v takomto prípade zákazník informovaný telefonicky prostredníctvom sms správy ale elektronickou formou.

Reklamácia vrátane odstránenia vady, alebo jej odborného posúdenia  musí byť vybavená bez zbytočného odkladu ale nejneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Po uplynutí doby pre vybavenie reklamácie má kupujúci rovnaké práva, ako by šlo o vadu, ktorú nie je možno odstrániť.

Miesto uplatnenia reklamácie

Kupujúci uplatňuje reklamáciu osobne alebo Slovenskou poštou, doručením reklamovaného tovaru na sídlo firmy na adresu: Podvysoká 386, 023 57, Podvysoká .

Kupujúci je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, tzn., že okrem vytknutia vád, doloží číslo objednávky, kód tovaru, názov tovaru, cenu tovaru, čo preukáže predajným dokladom.

Doba uplatnenia reklamácie 

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, i za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci kupujúcim v záručnej dobe. Doba pre uplatnenie reklamácie (záručná doba) je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru v predajni resp. v prípade doručenia tovaru dátum doručenia tovaru prepravcom na určené miesto. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením rozsahu a podmienok záruky. 

Ak to umožňuje povaha veci, postačuje miesto záručného listu len doklad o zakúpení veci. Právo na reklamáciu tovaru kupujúcemu zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej dobe - bežne 24 mesiacov, ak nie je určené inak.

Záručnú dobu si nie je možno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, tzn. s dobou počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vydržať, vzhľadom na jeho  vlastnosti, daný účel použitia a rozdielnosť v intenzite používania.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak sa reklamácia vybaví výmenou vadného tovaru za nový, beží doba pre uplatnenie reklamácie znova od okamžiku prevzatia nového tovaru kupujúcim.

Zákazník nemá nárok na automatické vrátenie peňazí za uplatňovanú reklamáciu!

Odstrániteľné vady

Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ak ich odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita výrobkov a oprava môže byť riadne vykonaná v dohodnutej lehote. Kupujúci má právo na to, aby predávajúci bezplatne, bez zbytočného odkladu a riadne uviedol tovar do stavu, ktorý zodpovedá kúpnej zmluve, a to jeho opravou, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

V prípade odstrániteľnej vady má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak:

  • reklamácia nebola vybavená do 30tich dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode
  • kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne používať

O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne minimálne tri odstrániteľné chyby.

Neodstraniteľné vady

Za neodstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré nie je možné v dohodnutej dobe bezo zbytku odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa výrobok mohol riadne a dohodnutým spôsobom používať. V tomto prípade je kupujúci oprávnený domáhať sa nápravy jedným z nasledujúcich spôsobov :

  1. výmenou tovaru za iný bezvadný tovar
  2. odstúpením od kúpnej zmluvy
  3. ak sa na tovare vyskytne taká neodstrániteľná vada, že nebráni jeho používaniu a kupujúci nepožaduje výmenu tovaru, vzniká mu právo na primeranú zľavu z ceny tovaru

Tovar predávaný z anižšie ceny

Výrobky, ktoré majú vady (vadné nové výrobky alebo výrobky použité), ktoré nebránia tomu, aby sa mohli riadne požívať k určenému účelu, musia byť predávané len za nižšie ceny. Kupujúceho je nutné upozorniť na to, že výrobok má vadu a o akú vadu ide, ak to nie je zrejme už z povahy predaja. Za takéto vady nových alebo použitých výrobkov, kvôli ktorým bola dohodnutá nižšia cena, predávajúci nezodpovedá. Ak sa vyskytne na výrobku predávanom za nižšiu cenu skrytá vada, ktorá bráni z funkčného hľadiska používaniu k danému účelu, má kupujúci právo výrobok reklamovať v súlade s článkami 3, 4, 5 a 6 tohto Reklamačného poriadku. Ak sa na výrobku  predávanom za nižšiu cenu vyskytne iná neodstrániteľná vada, ktorá ale nebráni použitiu výrobku k danému účelu, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

U použitých vecí je možné záručnú dobu skrátiť na 12 mesiacov za predpokladu, že sa predávajúci takto s  kupujúcim dohodnú. Predávajúci je  povinný dĺžku takejto záručnej doby uviesť v doklade o zakúpení veci.

Riešenie sporov

V sporoch vzniknutých  v rámci reklamačného riadenia rozhoduje súd. postup pri mimosúdnych dodhodách je popísaný vo Všeobecných obchodných podmienkach.

V Olešnej 

01.03.2020